S. KARANG TARUNA

SUSENO

1

KETUA

KHOIRUL ANWAR

2

WAKIL KETUA

KHOZINATUL ASROR

3

SEKRETARIS

WAHIDIN MUKLIS

4

BENDAHARA

SRIYONO

5

ANGGOTA

M. NURHASAN

5

ANGGOTA